Waarschuwing

Waarschuwing

Eventuele formulierwijzigingen zijn nog niet opgeslagen.

Weet je zeker dat je het formulier wilt verlaten?

Gebruikersvoorwaarden 2022

Versie: tidr-2022-12

De Stichting Matching en Carrière Tool

Gebruikersvoorwaarden 29 november 2022

Hier leest u specifieke informatie in het kader van privacy en gegevensbescherming over het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting Matching en Carrière Tool.

1. Algemeen

De Stichting Matching en Carrière Tool verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit document geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsook andere relevante informatie over de verwerkingen van door u verstrekte gegevens.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen zal de Stichting Matching en Carrière Tool wanneer nodig haar processen aanpassen. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Op onze website vindt u daarover relevante informatie mocht dit aan de orde zijn. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer dit voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

De Stichting Matching en Carrière Tool is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens.

3. Verwerken van persoonsgegevens

De Stichting Matching en Carrière Tool verwerkt de Persoonsgegevens van Talenten en vertegenwoordigers van organisaties, ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van loopbaan en leven lang ontwikkelen. Het gaat bij de verwerking van persoonsgegevens om het aanmaken van een profiel met relevante gegevens waaronder een skilllsprofiel waarop gematcht kan worden op functies, vacatures en opleidingen en cursussen.

4. Doel

De Stichting Matching en Carrière Tool verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende twee doeleinden:

Het primaire doel van de Stichting is de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een instrument dat zorgdraagt voor matching van vraag en aanbod van talent in de regio Noord-Nederland en voor arbeidsmarktmonitoring binnen die regio. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het verbeteren van de arbeidsmarktwerking door arbeidsmarktpartijen (talenten, werkgevers en intermediairs) elkaar te helpen vinden (matching).

De Stichting Matching en Carrière Tool is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de gepseudonimiseerde gegevens en stelt deze ter beschikking aan samenwerkende kenniscentra ten behoeve van kennisvergaring waaronder Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en TNO.

5. Grondslag

De Stichting Matching en Carrière Tool verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming.

6. Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt De Stichting Matching en Carrière Tool de volgende categorieën persoonsgegevens:

Naam(mag alias zijn)

e-mailadres

telefoonnummer

toegangs- en identificatiegegevens

geboortedatum

woonlocatie

werkverleden in beroep uitgedrukt

opleiding in kwalificatie uitgedrukt

skills in Esco en O*net uitgedrukt

zelf geüploade bestanden (waaronder CV's)

7 Doorgifte

Stichting Matching en Carrière Tool wisselt alleen in het kader van haar doelstelling om gegevens te verzamelen en te bewaren ten behoeve van kennisvergaring gepseudonimiseerde gegevens uit met Rijks Universiteit Groningen, Hanzehogeschool en TNO. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Het platform toont gepersonaliseerde arbeidsmarktdata, maar neemt geen beslissingen voor de werkgever noch de werknemer.

9. Bewaartermijnen

Stichting Matching en Carrière Tool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden.

Wanneer een talent zich uitschrijft of zijn account verwijdert, dan worden de gegevens geanonimiseerd/gepseudonimiseerd. Ten behoeve van (longitudinaal) wetenschappelijk onder zoek worden gepseudonimiseerde data apart bewaard als onderzoeksdataset onder de daarvoor gebruikelijke voorwaarden.

10. Contact

Mocht u nog vragen hebben in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via gegevensbescherming@mijntalentinderegio.com